# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Jakich dokumentów potrzebujesz, żeby otrzymać leasing?


Leasing zawdzięcza swoją popularność na rynku produktów finansowych w Polsce m. in. uproszczoną, w porównaniu np., do kredytów, procedurą. Jednym z istotnych czynników, które mają wpływ na udzielenie finansowania jest udostępnienie wymaganych dokumentów. Zależnie od wybranego rodzaju leasingu (operacyjny, finansowy czy zwrotny) oraz wartości przedmiotu leasingu Twój leasingodawca wybiera określony sposób oceny ryzyka. Co za tym idzie, możesz spodziewać się konieczności przedstawienia np. obszerniejszej dokumentacji związanej z historią finansową Twojej firmy, jeśli wnioskujesz o leasing maszyny lub pojazdu o wysokiej wartości. Wpływa to również na szybkość uzyskania finansowania.
Uproszczona procedura pozwala na sfinalizowanie umowy nawet w godzinę, a procesowanie wniosku o leasing nieruchomości może zająć kilka tygodni.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że gdy wnioskujesz o udzielenie finansowania w ramach leasingu zwrotnego procedura będzie jeszcze prostsza. Wynika to z faktu, że sam jesteś dostawcą przedmiotu leasingu, a więc w transakcji biorą udział już nie trzy, a tylko dwie strony. Wzięcie w leasing własnego pojazdu lub maszyny pozwala na znaczące przyspieszenie procedury udzielenia leasingu.

Procedura uproszczona

Procedura uproszczona to taka, przy której wnioskujący nie musi przedstawić dokumentów potwierdzających sytuację finansową. Jest to dopuszczenie potencjalnie większego ryzyka ze strony leasingodawcy. Dlatego też procedura ta jest zwykle możliwa przy leasingu samochodów osobowych lub maszyn o mniejszej wartości.

Procedura standardowa

Twój doradca leasingowy na etapie analizy wniosku prosi o udostępnienie dokumentów finansowych i prawnych oraz faktury pro forma wystawionej na podstawie wstępnej analizy. O jakie dokumenty może wnioskować leasingodawca?
Od osoby fizycznej prowadzącej działalność podlegającą wpisowi do CEIDG:
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • umowa spółki (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna), zarejestrowana w urzędzie skarbowym, wraz z aneksami,
 • zaświadczenie o numerze REGON i NIP,
 • ksero dowodu osobistego leasingobiorcy lub w przypadku spółki cywilnej - ksero dowodów osobistych wspólników,
 • ksero dowodów osobistych poręczycieli, np. współmałżonków.
Od wspólników spółki prawa handlowego:
 • wypisu z KRS (ważnego przez 3 miesiące),
 • umowy spółki w formie aktu notarialnego wraz z aneksami,
 • zaświadczenia o numerze REGON i NIP.
Dodatkowo możesz zostać poproszony o udostępnienie:
 • deklaracji podatkowych (PIT-5 i PIT-36 lub CIT-2 i CIT-8),
 • oświadczenia o stanie zobowiązań,
 • deklaracji majątkowej,
 • oświadczenia o niezaleganiu w stosunku do ZUS i US.
Powyższe dokumenty mają pomóc właściwie ocenić Twoje możliwości finansowe. Informacje w nich zawarte mają wpływ na ustalenie m. in. wysokości opłaty wstępnej, harmonogramu spłat czy ewentualnego dodatkowego zabezpieczenia.
×