# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Poradnik dla początkujących leasingobiorców cz. 4: Rozliczenie podatkowe


Korzyści podatkowe, które możesz zyskać zawierając umowę leasingu zależą w dużej mierze od tego, na jaki rodzaj leasingu się zdecydujesz – operacyjny czy finansowy. Ma również znaczenie to, co jest przedmiotem leasingu, w jaki sposób rozliczasz się z podatku dochodowego (PIT/CIT) oraz czy jesteś płatnikiem VAT.


Leasing operacyjny - rozliczenie podatkowe

Wspominaliśmy już w poprzedniej części naszego poradnika, że najczęściej wybieraną formą finansowania z kategorii leasingu jest leasing operacyjny. Takie umowy stanowią 80% wszystkich umów leasingu zawieranych w Polsce. Dlatego zaczniemy właśnie od leasingu operacyjnego. Dowiedz się, jakie są korzyści podatkowe i możliwości rozliczenia podatkowego leasingu.
Do kosztów podatkowych przedsiębiorca może zaliczyć opłaty związane z leasingiem operacyjnym, jeśli:
•    umowa została zawarta na okres stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji lub na co najmniej 10 lat (jeżeli przedmiotem leasingu jest podlegająca odpisom amortyzacyjnym nieruchomość,
•    suma ustalonych w umowie opłat (pomniejszona o podatek od towarów i usług), odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Leasing finansowy - rozliczenie podatkowe

Podstawową różnicą między leasingiem operacyjnym a finansowym jest to, że leasingobiorca (a nie leasingodawca, jak w leasingu operacyjnym) zawiera przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i to on go amortyzuje.
W kwestii podatkowej warto zwrócić uwagę szczególnie na fakt, że leasingobiorca ma obowiązek opłacenia całego podatku VAT związanego z umową razem z pierwszą ratą leasingową.
Korzystający z leasingu finansowego przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie część odsetkową rat leasingowych oraz wspomniane już, odpisy amortyzacyjne.
×